Dhukur Pukur Stephen Tudu Lyrics

Dhukur Pukur Stephen Tudu Lyrics
  1.  PRODUCER :- JOSEPH MURMU
  2.  DIRECTOR :- DILIP KR. HANSDA (7321060650 , 8709965702)
  3. ARTIST :- DEVRAJ SOREN & SWAPNA SOREN
  4. MUSIC :- STEPHAN & PARITOSH
  5. SINGER :- STEPHAN TUDU & DHANI MARANDI
  6.  LYRICS :- SHIVJATAN (SHIVAM SPECIAL THANKS TO AUGUSTIEN
  7.  CHOREGRAPHER :- LUCKY VISHAL
  8. SPOT BOY :- SANJU KUNAL & DANIYAL MURMU


M⇒Dise honj dise me

Uihar hunj uihar me

Mone mone te gidanj dular me

Ohai daya

Kukmu re dular gatenj

Cho cherech me

Dise honj dise me

Uihar hunj uihar me

Mone mone te gidanj dular me

Ohai daya

Kukmu re dular gatenj

Cho cherech me


F⇒ Mone tehonj mid geya

Napam katenj ror ama

 Napam nel re dular

Ror benj dil

Dhukup mone jiwi

Botor oo tonj

 Mone tehonj mid geya

Napam katenj ror ama

 Napam nel re dular

Ror benj dil

Dhukup mone jiwi

Botor oo tonj


M⇒Mone jiwi aalom kahis

Hodis dular aalom khatoi

Rahi chaodal chetan tinj agu meya

Khancha miru chere leka doho meya

Mone jiwi aalom kahis

Hodis dular aalom khatoi

Rahi chaodal chetan tinj agu meya

Khancha miru chere leka doho meya


F⇒ Inj tehonj raji geya

Mone tehonj kusi geya

Pache dular

Amren ayo baba bakin raji

Chikanj tahen dular aam begor

 Inj tehonj raji geya

Mone tehonj kusi geya

Pache dular

Amren ayo baba bakin raji

Chikanj tahen dular aam begor


M⇒Dise honj dise me

Uihar hunj uihar me

Mone mone te gidanj dular me

Ohai daya

Kukmu re dular gatenj

Cho cherech me

Dise honj dise me

Uihar hunj uihar me

Mone mone te gidanj dular me

Ohai daya

Kukmu re dular gatenj

Cho cherech me


F⇒Mone tehonj mid geya

Napam katenj ror ama

 Napam nel re dular

Ror benj dil

Dhukup mone jiwi

Botor oo tonj

 Mone tehonj mid geya

Napam katenj ror ama

 Napam nel re dular

Ror benj dil

Dhukup mone jiwi

Botor oo tonj


M⇒Mone jiwi aalom kahis

Hodis dular aalom khatoi

Rahi chaodal chetan tinj agu meya

Khancha miru chere leka doho meya

Mone jiwi aalom kahis

Hodis dular aalom khatoi

Rahi chaodal chetan tinj agu meya

Khancha miru chere leka doho meyaF⇒ Inj tehonj raji geya

Mone tehonj kusi geya

Pache dular

Amren ayo baba bakin raji

Chikanj tahen dular aam begor

 Inj tehonj raji geya

Mone tehonj kusi geya

Pache dular

Amren ayo baba bakin raji

Chikanj tahen dular aam begor

Post a Comment

Previous Post Next Post